കമ്പ്യൂട്ടർ-റിപ്പയർ-ലണ്ടൻ

നമ്മുടെ ചരിത്രം

2012

Shenzhen HUIHE സർക്യൂട്ട് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്.സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു

2014

ബെയ്ജിംഗ്/ഷാങ്ഹായ്/വുഹാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും വിൽപ്പന വകുപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുക

2017

Xinfeng HUIHE സർക്യൂട്ട് കോ., ലിമിറ്റഡ്.സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു

2018

Xinfeng HUIHE സർക്യൂട്ട് കോ., ലിമിറ്റഡ്.ഔദ്യോഗികമായി ഉത്പാദനം ആരംഭിച്ചു

2019

OHSAS18001/ISO13485/IATF16949/ISO14001 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ, ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ്