കമ്പ്യൂട്ടർ-റിപ്പയർ-ലണ്ടൻ

ഹോണർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ

CQC

UL

ISO 14001

RoHS

ISO 9001

OHSAS 18001

ISO 13485

എത്തിച്ചേരുക

ഹൈടെക് എന്റർപ്രൈസ്

IATF 16949